Szukaj
Szukaj
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
zamknij
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

„RWE-TRADE” Spółki z o.o.

 

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.rwe-trade.com prowadzony jest przez „RWE-TRADE” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goleniowie (ul. Szczecińska 6A, 72-100 Goleniów), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000365460, NIP: 8561777291, REGON: 320274037, adres poczty elektronicznej: rwe@rwe-trade.com, numer telefonu: 918 812 502, zwaną dalej Sprzedawcą.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców (chyba, że w danym postanowieniu Regulaminu wyraźnie wskazano, że dotyczy ono tylko Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumentów).
 3. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.rwe-trade.com w sposób umożliwiający każdemu użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na dowolnym nośniku.
 4. Żaden z zapisów Regulaminu nie ma na celu:
  1. ograniczenia lub wyłączenia praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
  2. ukształtowania praw i obowiązków konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami;
  3. rażącego naruszenia interesów konsumenta.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zgodności zapisów Regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedający deklarują bezwzględne podporządkowanie się prawu powszechnie obowiązującemu.
 6. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego oraz usług oferowanych przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Zabronione jest dostarczanie przez użytkownika lub Klienta treści o bezprawnym charakterze.
 7. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta przez osoby trzecie. W celu minimalizacji zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne.
 8. Zakupu Towaru może dokonać wyłącznie Klient, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub innego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej. Możliwość zakupu w celu dostawy do innego kraju, należy ustalić indywidualnie ze Sprzedawcą.
 

§ 2
Definicje

 1. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.rwe-trade.com.
 2. Sprzedawca – „RWE-TRADE” Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie.
 3. Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, a także która korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi elektronicznej.
 4. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Każdorazowo gdy w Regulaminie jest mowa o Konsumencie, rozumie się przez to również Przedsiębiorcę na prawach konsumenta.
 7. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 9. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
 10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą, określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Formularz kontaktowy – interaktywny formularz umożliwiający Klientom kontakt ze Sprzedawcą.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość modyfikacji ilości produktów.
 14. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę sprzedaży rozumie się też - stosownie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 16. Czas realizacji zamówienia – czas, w którym Zamówienie jest kompletowane przez Sprzedawcę, a następnie wydawane określonemu przewoźnikowi, czas ten nie obejmuje czasu dostawy (czasu między wydaniem Zamówienia przewoźnikowi a jego wydaniem Klientowi).
 17. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 

§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: „RWE-TRADE” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goleniowie; ul. Szczecińska 6A, 72-100 Goleniów.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: rwe@rwe-trade.com.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 918 812 502.
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 8:00 do 16:00.
 

§ 4
Wymagania techniczne

 1. Wszelkie prawa do treści znajdujących się na stronie Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na stronie Sklepu w celach prezentacji towarów, należą do Sprzedawcy.
 2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronie internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Sprzedawca dokłada starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe dla możliwie wszystkich urządzeń końcowych i przeglądarek. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa Microsoft Edge w wersji 42.x lub nowszej, Firefox w wersji 48.0 lub nowszej, Chrome w wersji 50 lub nowszej, Opera w wersji 50 lub nowszej, Safari w wersji 10.x. lub nowszej,
  4. włączona w przeglądarce obsługa plików tylu „cookies” oraz włączona obsługa Javascript.
 4. Do złożenia zamówienia w Sklepie niezbędna włączona obsługa plików cookies. Szczegółowe informacje o wykorzystywaniu plików typu „cookies” zawiera Polityka prywatności, zamieszczona na stronie internetowej Sklepu.
 

§ 5
Informacje ogólne

 1. Przeglądanie oraz zamówienie asortymentu nie wymaga zakładania Konta Klienta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych.
 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu wyłącznie na własny użytek. Sprzedawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji dostępnych w Sklepie w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 5. Stroną umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być wyłącznie podmioty posiadające miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Dostawa udostępniania w Sklepie Internetowym możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa poza granice kraju możliwa jest wyłącznie w drodze indywidualnego zamówienia towaru u Sprzedawcy.
 

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji, obejmujący następujące dane:
  1. imię i nazwisko lub firmę Klienta,
  2. adres zamieszkania lub siedziby Klienta,
  3. adres e-mail Klienta,
  4. numer telefonu Klienta,
  5. w przypadku wybrania opcji wystawienia faktury VAT numer identyfikacji podatkowej NIP Klienta,
  6. ewentualny adres dostawy jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby Klienta.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 

§ 7
Zasady składania Zamówienia

 1. Wszystkie informacje o Produktach oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego (w tym: opisy, ceny i dostępność Produktów) podane na stronie internetowej Sklepu internetowego, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 k.c.
 2. Kupujący w celu zainicjowania procedury zakupu towaru, powinien wykonać następujące czynności:
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia,
  2. wybrać opcję „Dodaj do koszyka” i przejść do Koszyka,
  3. zalogować się na Konto Klienta lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,
  4. wybrać sposób dostawy Produktu,
  5. wpisać dane do faktury, jeśli wybrana została opcja faktury,
  6. wybrać opcję „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty",
  7. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i opłacić zamówienie.
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Po przesłaniu przez Klienta zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 5. W przypadku chęci zamówienia przez Klienta ilości Produktu, która nie może być doręczona standardową, oferowaną przez Sklep przesyłką, po dodaniu Produktu do Koszyka pojawi się informacja, że zamówienie Produktu w określonej ilości wymaga indywidualnego kontaktu ze Sprzedawcą w celu uzgodnienia warunków oraz kosztów przesyłki. W takiej sytuacji nie będzie możliwe sfinalizowanie transakcji za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by informacja o dostępności produktu była jak najbardziej aktualna. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do odmowy zawarcia umowy sprzedaży w przypadku, gdyby po złożeniu zamówienia okazało się, że brak jest danego towaru w magazynie Sprzedawcy. Jeżeli Zamawiający dokonał płatności w chwili złożenia zamówienia, a zamówienie nie może być przez Sprzedawcę zrealizowane, Sklep gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty niezwłocznie po wskazaniu przez Zamawiającego rachunku bankowego lub innego, preferowanego przez Zamawiającego, sposobu zwrotu wpłaconej kwoty.
 7. Do każdego zrealizowanego zamówienia sklep dołącza paragon. Faktura VAT może być wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy Klient zaznaczył taką opcję podczas składania zamówienia, przed jego potwierdzeniem.
 

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z metody dostawy oferowanej przez Sprzedawcę dla danego produktu. Produkty oferowane w sklepie mogą różnić się pod względem oferowanych sposobów dostawy.
 2. W przypadku wyboru odbioru osobistego, odbiór Towaru będzie możliwy we wskazanym przez Sprzedawcę magazynie w terminie uzgodnionym indywidualnie z Klientem po zawarciu umowy.
 3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 4. Sprzedawca oferuje następujące sposoby płatności: przelew bankowy, System szybkich przelewów i płatności online Tpay, płatność za pobraniem, płatność przy odbiorze (w przypadku odbioru Produktu z magazynu Sprzedawcy).
 5. W zależności od wybranego systemu płatności Klient może zostać obciążony opłatą za korzystanie z danego systemu płatności przez operatora płatności. Są to opłaty niezależne od Sprzedawcy o wysokości których Klient winien być poinformowany przez operatora płatności.
 6. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 

§ 9
Odstąpienie od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy na podstawie poniższych zapisów Regulaminu przysługuje wyłącznie kupującym posiadającym status konsumenta oraz przedsiębiorców na prawach konsumenta (dalej łącznie zwanymi „Konsumentami”).
 2. Klient (konsument), który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (dalej zwanej: u.p.k.).
 3. Zgodnie z art. 38 pkt 3), 4) i 5) u.p.k., konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w związku z zawarciem umowy, w której przedmiotem świadczenia:
  1. jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
  3. jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. W przypadku, gdy przedmiotem umowy są rzeczy, co do których Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
   • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 5. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Może również wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail rwe@rwe-trade.com.
 6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 7. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą a Klient (konsument) jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą mu się odsetki ustawowe od dnia dokonania przedpłaty.
 8. Niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia tego oświadczenia, Klient (konsument) winien dokonać zwrotu zakupionego towaru, odsyłając go na adres Magazyn Agroskład Nowakowski, ul. Jedności Narodowej 22c, 72-130 Maszewo.
 9. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Klienta (konsumenta) o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania tego oświadczenia, dokona zwrotu wpłaconej przez konsumenta kwoty, na którą składają się koszty zakupu towaru, koszty przesyłki oraz ewentualne inne koszty, które konsument poniósł w związku z realizacją umowy. Warunkiem dokonania zwrotu wpłaconych kwot jest podanie przez Klienta (Konsumenta) rachunku bankowego lub wskazanie innej formy, w jakiej należność ma zostać zwrócona. W przypadku braku takiego wskazania w piśmie zawierającym oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca niezwłocznie wezwie Klienta (konsumenta) do wskazania preferowanego przez niego sposobu zwrotu należności.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni
  od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
 12. W stosunku do towarów, które nie podlegają ustawowemu prawu odstąpienia od Umowy, Sprzedawca dopuszcza możliwość indywidualnego rozpoznania wniosku Klienta o anulowanie zamówienia. Wniosek o anulowanie zamówienia Klient może skierować drogą mailową na adres rwe@rwe-trade.com. Informacja o sposobie rozpoznania wniosku Klienta o anulowanie zamówienia zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail, z którego wysłano wniosek. W przypadku pozytywnego rozpoznania wniosku o anulowanie zamówienia w tym trybie zwrot dokonanych przez Klienta płatności zostanie zrealizowany w terminie 7 dni, na rachunek bankowy z którego została zrealizowana płatność.
 13.  

§ 10
Rękojmia i gwarancja

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, w sytuacji gdy sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną zostały ustalone przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zostały określone w k.c. (w szczególności w art. 556-576 k.c.).
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne (wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową) oraz za wady prawne.
 4. Klient przed dokonaniem odbioru zamówienia powinien sprawdzić zgodność dostarczonego towaru z umową. W przypadku widocznej niezgodności towaru z zamówieniem Klient może odmówić przyjęcia towaru, wskazując na przyczynę odmowy.
 5. W przypadku dostawy Towaru dokonywanej za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Procedurę rozpatrywania reklamacji regulują przepisy Kodeksu cywilnego oraz ewentualnych innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu z umową po jego odbiorze lub dostawie Klient może złożyć reklamację w dowolnej formie, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w § 3.
 8. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia. W przypadku Konsumentów brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 9. Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):
  1. okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji – Towaru i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,
  2. określenie żądania Klienta (żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży),
  3. danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.
   Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji.
 10. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń. Przykładowo pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Poddanie sporu pozasądowej metodzie rozstrzygnięcia jest dobrowolne i będzie w każdym przypadku uzależnione od zgody Sprzedawcy.§ 11
Klauzula informacyjna


Mając na uwadze treść Przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w związku z możliwością zawarcia / zawarciem umowy pomiędzy Sprzedawcą (Administratorem danych) oraz Klientem, informujemy:
 1. administratorem przekazanych w toku składania i realizacji zamówienia danych osobowych jest RWE-TRADE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goleniowie (ul. Szczecińska 6A, 72-100 Goleniów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000365460, NIP: 8561777291, REGON: 320274037, adres poczty elektronicznej: rwe@rwe-trade.com, numer telefonu: 918 812 502,
 2. przekazane dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w związku z czynnościami podejmowanymi przez Strony w celu zawarcia i/lub wykonania umowy (w tym również w ewentualnym procesie dochodzenia przez strony roszczeń wynikających z umowy) – art. 6 ust. 1 pkt b. RODO,
  2. w celu zrealizowania obowiązków ustawowych, nałożonych na Administratora danych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego (np. podatkowego, z zakresu rachunkowości, itp.) - art. 6 ust. 1 pkt c. RODO,
  3. w celu zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, na przykład w sytuacji dochodzenia od Klienta zapłaty należności lub ustalania stanu majątkowego Klienta – art. 6 ust. 1 pkt f. RODO,
  4. w związku z prowadzeniem przez przedsiębiorstwo Administratora danych działań marketingowych (w przypadku uzyskania zgody Klienta) – art. 6 ust. 1 pkt a. RODO.
 3. przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres niezbędny do zawarcia przez strony umowy lub wykonania przez strony zawartej umowy, przy czym rozumie się przez to również czas trwania ewentualnych postępowań związanych z dochodzeniem przez strony roszczeń wynikających z umowy oraz okres przedawnienia roszczeń. Nadto jeżeli przetwarzanie danych nastąpi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nakładających na Administratora danych określone obowiązki, przetwarzanie będzie trwało przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa.
 4. przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy przekazania danych nie będzie możliwe zawarcie pomiędzy Stronami umowy.
 5. przekazane dane mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z przedsiębiorstwem Administratora danych (w tym: świadczącym usługi informatyczne, ochroniarskie, prawne, windykacyjne, itp.) oraz podmiotom, których uprawnienie do żądania dostępu do danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W
  przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym,
 6. w stosunku do przekazanych danych osobowych Klientowi przysługuje prawo: dostępu do przekazanych danych, żądania sprostowania danych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania przenoszenia danych, przy czym nie jest możliwe usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim przepisami dotyczącymi obowiązków podatkowych lub rachunkowych. Nadto jeżeli przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody Klienta, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. w przypadku uznania, że doszło do naruszenia prawa w zakresie przetwarzania przekazanych danych osobowych, przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

§12
Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z takiego uprawnienia oraz odpowiednich procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Dla Klientów będących Konsumentami przewidziano różne możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym:
  1. zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,
  3. skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  4. skorzystanie z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem unijnej platformy dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 

§ 13
Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 2. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Sprzedawcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384
  oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o innych niż o charakterze ciągłym (dotyczy to np. Umowy sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu (w tym: zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy sprzedaży).
 4. O każdorazowej zmianie Regulaminu Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Klientów na stronie internetowej Sklepu internetowego, na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zaktualizowanej wersji Regulaminu.
 

§ 14
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim oraz podlegają prawu polskiemu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 
 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

plik pdf


 

INFORMACJE
DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Jeżeli dokonali Państwo zakupu jako Konsumenci lub jako osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Państwa charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Państwa działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Otrzymany Towar proszę odesłać na adres: Magazyn Agroskład Nowakowski, ul. Jedności Narodowej 22c, 72-130 Maszewo, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 8. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu